Consultanta proiecte FSE

                        Regulamentul (UE) 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea 190 din 18 iulie 2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 definesc o serie de cerințe privind legalitatea, transparența și securitatea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și respectarea drepturilor persoanelor vizate, fapt ce generează obligații corelative în sarcina tuturor entităților publice si de drept privat care colectează astfel de date.  

                        În aplicarea prevederilor reglementărilor menționate, Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1848 din 16.10.2019, prin care aduce precizări privind obligațiile minimale ce revin și beneficiarilor de finanțări din fonduri structurale nerambursabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectelor.  

                        MANAGER CONSULT SRL, prin specialiști cu experiență de peste 15 ani în domeniu securității informațiilor, asigură identificarea, adaptarea și implementarea, la nivelul proiectelor finanțate din fonduri structurale, a măsurilor organizatorice și tehnice necesare îndeplinirii obligațiilor legale sus-menționate, prin desfășurarea următoarelor activități:  

  1. Evaluarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul proiectului – identificarea categoriilor de date colectate/necesar a fi colectate; persoanele vizate de prelucrare; scopurile colectării și temeiurile aplicabile; modalități de realizare a prelucrări; reguli speciale de prelucrare, termene de stocare; etc;
  2.  Realizarea analizei – diagnostic asupra sistemului informațional în cadrul proiectului  – în vederea stabilirii  punctelor de colectare a datelor cu caracter personal; a circuitelor și fluxurilor informaționale interne și externe; a funcțiilor/posturilor care presupun accesul la date cu caracter personal;
  3.  Efectuarea analizei de risc asupra procesului de prelucrare în scopul  identificării, evaluării și controlul riscurilor la  adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate, asociate procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul proiectului;
  4.  Proiectarea unui sistem de protecție care să asigure securitatea procesului de prelucrare –  pe 5 componente: protecția juridică, protecția procedurală, protecția fizică, protecția personalului și protecția INFOSEC,
  5.  Elaborarea de documente și proceduri aferente asigurării legalității și transparentei prelucrării datelor  informarea persoanelor vizate cu privire la procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal; evidența activităților de prelucrare;  procedura de gestionare a datelor cu caracter personal în format fizic și electronic; procedura privind gestionarea suporturilor și dispozitivelor electronice de stocare a datelor; clauzele de confidențialitate pentru CIM; etc.

                       6. Întocmirea Raportului final privind nivelul de conformitate al procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, care va conține anexat documentele aferente activităților menționate.  

                        Desfășurarea oricăror activități suplimentare determinate de necesități obiective rezultate pe parcurs vor face obiectul unei analize comune părților.

                        Contravaloarea serviciilor prestate de MANAGER CONSULT SRL se calculează în funcție de numărul de ore alocate activităților menționate, la un tarif începând de la 80 lei/oră, în funcție  de complexitatea și volumul procesului de prelucrare, elemente care vor fi definitivate de comun acord, în cadrul negocierii, și exprimate ulterior printr-o ofertă fermă.   

                        BONUSURI ȘI REDUCERI:

a) Suplimentar, organizăm, GRATUIT, un seminar cu o durată de 2 zile (4 ore /zi), membrii echipei de implementare implicați în mod direct în activități de prelucrare a datelor cu caracter personal. La finalizarea seminarului se emite un certificat de participare, care va atesta că participanții au dobândit cunoștințe generale și dețin competențe profesionale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

b) Pentru 2 persoane din cadrul entități dumneavoastră oferim o reducere 25% din contravaloarea cursului de specializare autorizat “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”  – cod COR 242231, absolvirea acestuia fiind necesară pentru a ocuparea acestei funcții, în conformitate cu Standardul Ocupațional pentru Educație și Educare Profesională – aprobat de ANC prin decizia nr. 17 din 19.03.2018. Certificatele de absolvire sunt eliberate și recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 – privind formarea profesională a adulților.

Informatii suplimentare gasiti in site-ul dedicat GDPR.

Comunicat de presa

Lansarea proiectului “SUCCES-Inițiativă și Motivație în Antreprenoriatul Social”

MANAGER CONSULT S.R.L  în parteneriat cu  TIME CONSULTING FOR LEARN S.R.L, ASOCIAȚIA “FORDA”, O ȘANSA ÎN PLUS S.R.L, MONDO CONSULT S.R.L anunță lansarea proiectului “SUCCES-Inițiativă și Motivație în Antreprenoriatul Social, Cod SMIS 2014+:POCU/449/4/16/126089 finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 .

Valoarea totală a proiectului este de 11.670.607,44 lei.

Proiectul se implementează în regiunea Sud – Est pe o durată de 36 luni, începând cu luna septembrie 2019.

Proiectul urmărește promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și în economia socială, în scopul facilitarii accesului la ocuparea forței de muncă, în regiunea Sud-Est cu efecte pe termen lung în dezvoltarea comunităților locale, pentru persoane care doresc să înfiinteze intreprinderi sociale și au reședința sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Pentru mai multe informaţii despre proiect:

Papuc Marinela – Manager Proiect

Tel.0769088361

e-mail: marina_papuc@managerconsult.ro

Informare

Manager Consult SRL, anunta selectia pentru identificarea partenerilor si incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea conceperii si implementarii unui proiect cofinantat din FSE prin POCU 2014-2040, in regiunile mai putin dezvoltata Sud-Est si Sud-Muntenia in cadrul: Axei prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;

Prioritatea de investiții 9.v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;

Perioada estimata de implementare max.36 luni.

Entitatile interesate se vor incadra in ghidul conditii specifice: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale/ AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Nu fac obiectul selectarii ca partener:

-au datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;

-sunt implicate in litigii de orice natura;

-au interdictie de a aplica pe POCU.

Intentia se transmite prin e-mail la adresa :marina_papuc@managerconsult.ro pana la data de 28.09.2018.

Nota de informare

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a acestora.

            S.C. MANAGER CONSULT SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J10/500/2003, cu sediul de implementare în Buzău, str. Mesteacănului nr 1- incinta Fundației pentru Tineret Buzău, tel: 0769.088.361,e-mail:marina_papuc@managerconsult.ro., are obligația și asigură protecția datelor cu caracter  personal pe care le prelucrează.

            Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, on – line sau  la sediul societății, în contextul exprimării intenției de vă înscrie la programele de formare profesională aferente implementării proiectului “BOOK SUCCES – Adaptare la schimbare” POCU/227/3/8/117259 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

            Datele cu caracter personal colectate (nume și prenume, CNP, adresa, e-mail, număr de telefon, datele din actele de studii), sunt strict necesare realizării de evidențe specifice asociate înscrierii și participării la cursurile/seminariile organizate, precum și pentru eliberarea documentelor care atestă absolvirea acestora, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul formării profesionale.   

În conformitate cu obligațiile statuate de normele europene și naționale privind gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, datele cu caracter personal colectate vor fi stocate la sediul S.C. MANAGER CONSULT SRL pentru o perioadă de 4 ani, un set de copii ale acestora urmând a fi transmise către Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Uman Regiunea Sud-Est

În ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate, vă informăm că la nivelul MANAGER CONSULT SRL este implementat un  ansamblu de masuri de protecție (juridică, procedurală, fizică, a personalului  și INFOSEC), care asigură  securitatea informațiilor gestionate, și implicit, și a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentului (UE) nr.2016/679, dețineți și puteți exercita următoarele drepturi: dreptul de a fi informat în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul de acces a datelor prelucrate; dreptul la rectificarea sau completarea datelor caracter personal inexacte; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție.