Selecție evaluatori planuri de afaceri POCU/991/1/3/153505

Manager Consult S.R.L, în calitate de solicitant și partenerii Fundatia pentru Tineret Buzau, Asociatia pentru Dezvoltare Umana -A.E.D.U. implementeaza proiectul Acces-Parteneriat pentru Integrare Sociala POCU991/1/3/, cod SMIS 153505 proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), selecteaza 4 experți evaluatori planuri de afaceri din aria de implementare a Proiectului.

   Condițiile generale:

 1. are cetăţenia română si domiciliul în România, în Regiunea de implementare a Proiectului Sud-Est;
 2. îndeplinește condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 3. Cunoașterea  mediul de afaceri local/regional

Condiţii de eligibilitate:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent-4 ani
 2. Experienţă în mediul de afaceri ,financiar contabil, management-consultanta, bancar minimum -3 ani.
 3. Cunoștințe de operare PC (Windows, Word, Excel) și de utilizare platforme /și aplicații de comunicare audio-video.
 4. Disponibilitate pentru perioada în care se va desfăşura evaluarea și selecția planurilor de afaceri

Competențe solicitate: cunoștinte privind cadrul legal de organizare și funcționare a IMM-urilor; corectitudine, integritate și obiectivitate;

Atribuții:

 • Verifică respectarea de către beneficiari a criteriilor prevăzute în metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri;
 • Analizează si evaluează planurile de afaceri folosind instrumentele prevazute in metodologie ( grila de verificare a conformitatii administrative și eligibilității,grila de evaluare tehnico-financiară,etc);
 • Selecția planurilor de afaceri in ordine descrescatoare a punctajului obținut;
 • Centralizeaza rezultatele evaluarii în ordinea descrescatoare a punctajelor;
 • Obligația păstrării în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal sau să le facă cunoscute unui terţ, pe toată perioada de desfășurare a proiectului;
 • Întocmește și pune la dispozitia managerului de proiect rapoartele de activitate

Alte aspecte

– Persoanele interesate vor depune la sediul de implementare al proiectului (str.Mesteacanului,nr.1,localitatea:Buzau/ mediul on-line adresele de e-mail: marina_papuc@managerconsult.ro, marina_papuc@yahoo.com urmatoarele documente: Curriculum Vitae insotit de documente justificative (diploma licenta, adeverinta vechime, etc.)

– Plata pentru numarul de ore alocate procesului de evaluare si selectie planuri de afaceri este de 40 lei/ora net.

– Perioada preconizata de evaluare: 22.11.2022-02.12.2022

– Date de contact: Papuc Marinela-manager proiect,  mobil: 0769088361;