Book Succes

MANAGER CONSULT SRL în calitate de beneficiar a implementat începand cu data 15.05.2018,proiectul “BOOK SUCCES-Adaptare la schimbare” POCU/227/3/8/117259.

Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  în cadrul Axei prioritare 3-Prioritatea de investiții: PI 8.V Adaptarea lucrătorilor, intreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; Obiecivul specific 3.8 Creșterea  numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunatațite în vederea adaptării activității  la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligenta conform SNCD.

Proiectul cu o abordare integrata, s-a concentrat pe dezvoltarea personală, îmbunătățirea abilităților și competențelor antreprenorilor, persoanelor care ocupa poziții de management, angajaților din departamentele de RU care-și desfășoara activitatea intr-unul din sectoarele economice identificate prin SNC și în corelare cu domenii de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale pentru 502 persoane din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și reorganizarea afacerilor existente în scopul creșterii competitivității.

Obiective specifice

 1. a) Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru un numar de 362 persoane din managementul strategic și antreprenori din județele Buzău, Brăila, Galați,Vrancea,în domeniile antreprenoriat, managementul securității informațiilor și gestionarea riscurilor de securitate generate de agresiuni informaționale.
 2. b) Dezvoltarea compețentelor în domeniul resurselor umane și TIC pentru un numar de 140 persoane din departamentele de resurse umane din județele Buzău, Brăila, Galați, Vrancea.
 3. c) Sprijinirea persoanelor din managementul strategic și a antreprenorilor din cadrul a 62 de intreprinderi* din județele Buzău, Brăila, Galați, Vrancea (din care 56 IMM-uri) în elaborararea /revizuirea/adaptarea planificării strategiilor pe termen lung.

Activități reprezentative :

Importanța capitală a activităților de formare (FPC) a angajaților organizațiilor identificate, a fost  determinată de caracteristica dominantă a perioadei actuale – accelerarea schimbărilor, a înnoirilor în orice domeniu de activitate umană produse sub imperiul științei și tehnologiei, devenite forțe motrice primordiale ale dezvoltării societății.

 • Programe de formare profesionala continuă pentru antreprenori/manageri și angajați:
 • Competente antreprenoriale – autorizat A.N.C. cu o durata de 40 de ore;
 • Inspector/referent resurse umane- autorizat A.N.C. cu o durata de 60 de ore.
 • Seminarii „Managementul Securității Informațiilor” cu o durata de 3 zile.
 • Sprijin acordat întreprinderilor în vederea elaborării/revizuirii/adaptării unei planificari strategice pe termen lung

Beneficiile FPC în rândul angajaților

       Participarea angajaților la programele de formare profesională continuă a adus  beneficii atât celui implicat direct în dobăndirea de competente, cât și angajatorului.

Indiferent de natura și ponderea lor, de categoria de personal din care au facut parte, de vârstă sau vechimea în companie sau în muncă, angajații au manifestat  interes pentru participarea la aceste programe de formare.

Beneficiile FPC în rândul angajatorilor

Formarea Profesională Continuă presupune schimbarea comportamentului, cunoștințelor și motivației angajaților existenți în scopul îmbunătățirii echilibrului între caracteristicile angajatului și cerințele locului de muncă.

Beneficiile obținute de participanți la seminarii:

 • Cunoașterea locului și rolului activității de asigurare a securității informațiilor în sfera managementului organizațional, a normelor legale în domeniu, a responsabilităților și obligațiilor persoanelor fizice și juridice.
 • Modalități de identificare și implementare la nivelul organizației a măsurilor de protecție necesare asigurării securității informațiilor cu acces reglementat (clasificate, nedestinate publicității sau confidențiale).
 • Cunoașterea și interpretarea normelor legale privind protecția datelor caracter personal în ceea ce privește, în principal: domeniul de aplicare, categoriile de date care intră sub incidența normei și regimul gestionării lor, scopul și temeiurile prelucrării, persoanele vizate de operațiunile de prelucrare și drepturile acestora, obligațiile corelative ale persoanelor juridice care operează cu astfel de date.
 • Interpretarea normelor legale în domeniu din perspectiva obligativității desemnării responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (DPO). Rolul și locul DPO în cadrul organizației, sarcinile și activitățile specifice din responsabilitate.

Rezultate obținute:

 • participanți în cadrul proiectului: peste 502 persoane informate;
 • participanți din categoria antreprenori/manageri care ocupă o poziție in managementul strategic: peste 370 persoane;
 • participanți care și-au îmbunatățit competențele profesionale: peste 406 persoane din categoria angajați/manageri/antreprenori;
 • întreprinderi sprijinite: 62 IMM-uri

Impresii relevante ale participantilor la formare profesionala continuă

Opiniile participanților evidenţiază faptul că orice activitate de formare duce la dezvoltarea unor competenţe şi are impact asupra activităţii şi a dezvoltării personale.

Impresii ale participantilor la seminarii „Managementul securității informațiilor”

 • Care au fost cele mai utile informații:

“ Toate noțiunile legate de utilizarea datelor cu caracter personal”

„Categorii de date cu caracter personal”

„Criteriile  de desemnare a responsabilului cu protecția datelor”

 • Ce s-ar mai putea imbunatatii pe viitor, in cee ace priveste organizarea cursului?

“interactivitate”; “mai multe discuții pe cazuri concrete”;”teme de casă”; “ totul bine organizat”; “suport curs în avans”

 • Alte comentarii /sugestii:

“Susținerea a cat mai multe cursuri de acest gen”

Impresii ale participanților la cursul – Competențe antreprenoriale

Intrebari reprezentative:

 • Cum apreciati modul de desfasurare al cursului?
 • Ce achizitii ati capatat dupa parcurgerea acestui curs?
 • Cum credeti ca notiunile achizitionate va vor folosi in viitor?

 Paul C:” Am obținut informații noi și utile în domeniul antreprenoriatului, managementului, a performanței, care vor fi implementate în activitatea firmei”.

Constantin Laurentiu I: „Cunoștințele acumulate mi-au lărgit orizontul privind derularea afacerii”.

Melania C: Cunoștințe referitoare la planul de marketing și comunicare în afaceri care le voi folosi pentru dezvoltarea propriei afaceri.

Luiza Ramona B: „Cursul a fost adecvat persoanelor care doresc să-și dezvolte afacerea, am aflat cum să planificăm o strategie de dezvoltare a firmei și mă ajută în dezvoltarea afacerii și creșterea profitului”.

Nicolae  T”: O bună întelegere a stabilirii obiectivelor firmei și implementarea acestora, planificarea timpului și a resurselor, mă ajuta în creșterea numarului de clienți și a cifrei de afaceri”.

 Mulțumim echipei de implementare, participanților și Organismului Intermediar Sud-Est!