Selecție evaluatori planuri de afaceri POCU/991/1/3/153505

Manager Consult S.R.L, în calitate de solicitant și partenerii Fundatia pentru Tineret Buzau, Asociatia pentru Dezvoltare Umana -A.E.D.U. implementeaza proiectul Acces-Parteneriat pentru Integrare Sociala POCU991/1/3/, cod SMIS 153505 proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), selecteaza 4 experți evaluatori planuri de afaceri din aria de implementare a Proiectului.

   Condițiile generale:

 1. are cetăţenia română si domiciliul în România, în Regiunea de implementare a Proiectului Sud-Est;
 2. îndeplinește condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 3. Cunoașterea  mediul de afaceri local/regional

Condiţii de eligibilitate:

 1. Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalent-4 ani
 2. Experienţă în mediul de afaceri ,financiar contabil, management-consultanta, bancar minimum -3 ani.
 3. Cunoștințe de operare PC (Windows, Word, Excel) și de utilizare platforme /și aplicații de comunicare audio-video.
 4. Disponibilitate pentru perioada în care se va desfăşura evaluarea și selecția planurilor de afaceri

Competențe solicitate: cunoștinte privind cadrul legal de organizare și funcționare a IMM-urilor; corectitudine, integritate și obiectivitate;

Atribuții:

 • Verifică respectarea de către beneficiari a criteriilor prevăzute în metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri;
 • Analizează si evaluează planurile de afaceri folosind instrumentele prevazute in metodologie ( grila de verificare a conformitatii administrative și eligibilității,grila de evaluare tehnico-financiară,etc);
 • Selecția planurilor de afaceri in ordine descrescatoare a punctajului obținut;
 • Centralizeaza rezultatele evaluarii în ordinea descrescatoare a punctajelor;
 • Obligația păstrării în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal sau să le facă cunoscute unui terţ, pe toată perioada de desfășurare a proiectului;
 • Întocmește și pune la dispozitia managerului de proiect rapoartele de activitate

Alte aspecte

– Persoanele interesate vor depune la sediul de implementare al proiectului (str.Mesteacanului,nr.1,localitatea:Buzau/ mediul on-line adresele de e-mail: marina_papuc@managerconsult.ro, marina_papuc@yahoo.com urmatoarele documente: Curriculum Vitae insotit de documente justificative (diploma licenta, adeverinta vechime, etc.)

– Plata pentru numarul de ore alocate procesului de evaluare si selectie planuri de afaceri este de 40 lei/ora net.

– Perioada preconizata de evaluare: 22.11.2022-02.12.2022

– Date de contact: Papuc Marinela-manager proiect,  mobil: 0769088361;

Viitor pentru tinerii NEETS I

Incepand cu 22.06.2022 in regiunea Sud-Est se implementeaza proiectul ACCES-PARTENERIAT PENTRU INTEGRARE SOCIALA””.
Proiectul din cadrul Coponente1, axa prioritara Initiativa locuri de munca pentru tineri, se adreseaza tinerilor NEETs si are ca obiectiv :
cresterea sanselor de integrare durabila pentru un numar de 371 tineri someri NEETs cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati
la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din categorii defavorizate, roma si din mediu rural, prin furnizarea
de servicii de informare si promovare, servicii de formare profesionala(cu acordare de subventii 100-500 lei/cursant) :

 • competente antreprenoriale-urmat de concurs pentru acordarea unei finantari nerambursabile de 25000 euro,
 • brutar,
 • frizer
 • ajutor de bucatar
 • confectioner articole textile
 • evaluarea si certificarea competentelor profesionale (ospatar,chelner,lucrator comert,zidar,pietrar, tencuitor),

servicii de mediere pe piata muncii si sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului.

Tinerii cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati sau nu in cadrul AJOFM Buzau pot gasi relatii la sediul firmei din Buzau str Mestecanului nr 1 , tel 0769 088 361 .Daca doresti sa te inscrii online, completeaza formularul urmator:
Consultanta proiecte FSE

                        Regulamentul (UE) 679 din 27 aprilie 2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea 190 din 18 iulie 2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 definesc o serie de cerințe privind legalitatea, transparența și securitatea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și respectarea drepturilor persoanelor vizate, fapt ce generează obligații corelative în sarcina tuturor entităților publice si de drept privat care colectează astfel de date.  

                        În aplicarea prevederilor reglementărilor menționate, Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1848 din 16.10.2019, prin care aduce precizări privind obligațiile minimale ce revin și beneficiarilor de finanțări din fonduri structurale nerambursabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectelor.  

                        MANAGER CONSULT SRL, prin specialiști cu experiență de peste 15 ani în domeniu securității informațiilor, asigură identificarea, adaptarea și implementarea, la nivelul proiectelor finanțate din fonduri structurale, a măsurilor organizatorice și tehnice necesare îndeplinirii obligațiilor legale sus-menționate, prin desfășurarea următoarelor activități:  

 1. Evaluarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul proiectului – identificarea categoriilor de date colectate/necesar a fi colectate; persoanele vizate de prelucrare; scopurile colectării și temeiurile aplicabile; modalități de realizare a prelucrări; reguli speciale de prelucrare, termene de stocare; etc;
 2.  Realizarea analizei – diagnostic asupra sistemului informațional în cadrul proiectului  – în vederea stabilirii  punctelor de colectare a datelor cu caracter personal; a circuitelor și fluxurilor informaționale interne și externe; a funcțiilor/posturilor care presupun accesul la date cu caracter personal;
 3.  Efectuarea analizei de risc asupra procesului de prelucrare în scopul  identificării, evaluării și controlul riscurilor la  adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate, asociate procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul proiectului;
 4.  Proiectarea unui sistem de protecție care să asigure securitatea procesului de prelucrare –  pe 5 componente: protecția juridică, protecția procedurală, protecția fizică, protecția personalului și protecția INFOSEC,
 5.  Elaborarea de documente și proceduri aferente asigurării legalității și transparentei prelucrării datelor  informarea persoanelor vizate cu privire la procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal; evidența activităților de prelucrare;  procedura de gestionare a datelor cu caracter personal în format fizic și electronic; procedura privind gestionarea suporturilor și dispozitivelor electronice de stocare a datelor; clauzele de confidențialitate pentru CIM; etc.

                       6. Întocmirea Raportului final privind nivelul de conformitate al procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, care va conține anexat documentele aferente activităților menționate.  

                        Desfășurarea oricăror activități suplimentare determinate de necesități obiective rezultate pe parcurs vor face obiectul unei analize comune părților.

                        Contravaloarea serviciilor prestate de MANAGER CONSULT SRL se calculează în funcție de numărul de ore alocate activităților menționate, la un tarif începând de la 80 lei/oră, în funcție  de complexitatea și volumul procesului de prelucrare, elemente care vor fi definitivate de comun acord, în cadrul negocierii, și exprimate ulterior printr-o ofertă fermă.   

                        BONUSURI ȘI REDUCERI:

a) Suplimentar, organizăm, GRATUIT, un seminar cu o durată de 2 zile (4 ore /zi), membrii echipei de implementare implicați în mod direct în activități de prelucrare a datelor cu caracter personal. La finalizarea seminarului se emite un certificat de participare, care va atesta că participanții au dobândit cunoștințe generale și dețin competențe profesionale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

b) Pentru 2 persoane din cadrul entități dumneavoastră oferim o reducere 25% din contravaloarea cursului de specializare autorizat “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”  – cod COR 242231, absolvirea acestuia fiind necesară pentru a ocuparea acestei funcții, în conformitate cu Standardul Ocupațional pentru Educație și Educare Profesională – aprobat de ANC prin decizia nr. 17 din 19.03.2018. Certificatele de absolvire sunt eliberate și recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 – privind formarea profesională a adulților.

Informatii suplimentare gasiti in site-ul dedicat GDPR.

Comunicat de presa

Lansarea proiectului “SUCCES-Inițiativă și Motivație în Antreprenoriatul Social”

MANAGER CONSULT S.R.L  în parteneriat cu  TIME CONSULTING FOR LEARN S.R.L, ASOCIAȚIA “FORDA”, O ȘANSA ÎN PLUS S.R.L, MONDO CONSULT S.R.L anunță lansarea proiectului “SUCCES-Inițiativă și Motivație în Antreprenoriatul Social, Cod SMIS 2014+:POCU/449/4/16/126089 finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 .

Valoarea totală a proiectului este de 11.670.607,44 lei.

Proiectul se implementează în regiunea Sud – Est pe o durată de 36 luni, începând cu luna septembrie 2019.

Proiectul urmărește promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și în economia socială, în scopul facilitarii accesului la ocuparea forței de muncă, în regiunea Sud-Est cu efecte pe termen lung în dezvoltarea comunităților locale, pentru persoane care doresc să înfiinteze intreprinderi sociale și au reședința sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Pentru mai multe informaţii despre proiect:

Papuc Marinela – Manager Proiect

Tel.0769088361

e-mail: marina_papuc@managerconsult.ro