Info GDPR

             INFORMARE  CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL MANAGER CONSULT SRL

               Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 2016/679 (denumit în continuare Regulament), cu aplicabilitate în Uniunea Europeană, care stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a acestora.

                MANAGER CONSULT SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J10/500/2003, cu sediul social în Buzău, Vulturului nr. 7 bis,  telefon: 0769.088.361, e-mail: marina_papuc@managerconsult.ro., în calitate de operator, a implementat o serie de măsuri organizatorice și tehnice menite să asigure conformitatea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu dispozițiile Regulamentului.

 În continuare, vă prezentăm o serie de informații legate de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv:

  1. Categoriile de date pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal colectate de MANAGER CONSULT SRL sunt furnizate de către dumneavoastră prin intermediul mijloacelor de comunicații –  telefon, fax, poșta electronică, site-ul societății sau personal –  cu ocazia  prezenței la sediul societății sau la punctele de lucru. 

 Datele colectate de noi fac parte categoria celor cu caracter general și, de regulă, sunt:  nume și prenume, CNP, seria și numărul cărții de identitate sau al pașaportului, numărul de telefon, adresa de e-mail, date din actele de studii.  Furnizarea de alte date este voluntară și exprimă un act unilateral de voință.

  1. Scopul și temeiul prelucrării

                Inițial, în contextul exprimării de către dumneavoastră a interesului față de serviciile de consultanță și programele de formare profesională oferite de MANAGER CONSULT SRL, colectăm strict acele date cu caracter personal necesare comunicării cu dumneavoastră pe marginea ofertelor noastre.  În situația concretizării/materializării acestor demersuri, eventuale datele cu caracter personal suplimentare, din categoria celor menționate mai sus, sunt colectate în scopul:

a) încheierii și execuției de contracte aferente prestării serviciilor de consultanță;

b) înscrierea și participarea la cursurile organizate de firma noastră, precum precum și pentru eliberarea documentelor care atestă absolvirea acestora, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul formării profesionale.

c) informării dumneavoastră cu privire la ofertele de servicii furnizate de noi, dacă v-ați exprimat consimțământul explicit în acest sens. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare completării documentelor de absolvire reprezintă o cerință legală, un eventual refuz conducând la imposibilitatea eliberării acestora.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi diseminate/accesate de către alte persoane fizice sau juridice, după cum urmează:

a) reprezentanții instituțiilor/organelor de îndrumare control din domeniile formării profesionale, fiscal, ori de aplicare a legii, la solicitarea expresă a acestora și numai în limitele și condițiile prevăzute de actele normative ce le reglementează activitatea;

b) furnizorilor externi de servicii de IT, în situația externalizării unor servicii sau a unor defecțiuni ale echipamentelor informatice;

c) colaboratori și parteneri din domeniul serviciilor furnizate de noi, strict la solicitarea ori cu acceptul dumneavoastră. 

        4.Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

            Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal diferă în funcție tipul și natura datelor, astfel:

a) datele cu caracter personal colectate în temeiul prevederilor legislației din formării profesionale, a legislației fiscale sau a altor dispoziții legale general aplicabile, se păstrează pe termenul maxim prevăzut de aceste acte normative;

b) datele de contact necesare informării dumneavoastră cu privire la serviciile furnizate de firma noastră, prelucrate în temeiul exprimării exprese a consimțământului, vor fi stocate până la exercitarea dreptului de ștergere a datelor, dar nu mai mult de 10 ani.

          În conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 2016/679, aveți și vă puteți exercita următoarele drepturi:

a) de a fi informat în legătură cu eventuale operațiuni de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, fapt materializat prin prezenta informare;

b) de a solicita și primi o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dvs cu caracter personal și, în caz afirmativ, de a avea acces la acestea și de a primi o informare privind modalitatea în care sunt prelucrate;

c) de a beneficia de rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte, la solicitarea dumneavoastră sau la inițiativa societății;

d) de a solicita și obține ștergerea datelor cu carater personal prelucrate sau, după caz, de a fi informat cu privire la temeiurile legale care permit sau obligă societatea la păstrarea acestora;

e) de a solicita și obține restricționarea prelucrării (suspendarea operațiunilor de prelucrare), în situațiile în care apreciați că datele sunt inexacte sau nu există un temei legitim pentru prelucrare, precum și în situația în care doriți păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

f) de a solicita și obține portarea datelor către un alt operator indicat de dumneavoastră, în măsura în care prelucrarea a fost efectuată în temeiul unui contract sau al consimțământului dumneavoastră;

g) de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, din motive particulare, în condițiile articolului 6, alineatul (1), literele (e) – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau (f) –  prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

h) de a vă retrage consimțământul în orice moment, în situația în care acest temei a stat la baza prelucrării datelor cu dumneavoastră cu caracter personal.

       Drepturile de care va bucurați pot fi exercitate, în condițiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin poșta la adresa MANAGER CONSULT SRL sau pe adresa de e-mail marina_papuc@managerconsult.ro, la care vom răspunde cu celeritate, în interiorul termenului prevăzut de Regulament.

                Pentru a vă transmite răspunsul la o astfel de cerere,  va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.

În baza prevederilor legale, avem posibi litatea de a va refuza justificat solicitările abuzive și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare.

              În situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulament, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și/sau instanțelor competente.