Informare

Manager Consult SRL, anunta selectia pentru identificarea partenerilor si incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea conceperii si implementarii unui proiect cofinantat din FSE prin POCU 2014-2040, in regiunile mai putin dezvoltata Sud-Est si Sud-Muntenia in cadrul: Axei prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;

Prioritatea de investiții 9.v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;

Perioada estimata de implementare max.36 luni.

Entitatile interesate se vor incadra in ghidul conditii specifice: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale/ AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Nu fac obiectul selectarii ca partener:

-au datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;

-sunt implicate in litigii de orice natura;

-au interdictie de a aplica pe POCU.

Intentia se transmite prin e-mail la adresa :marina_papuc@managerconsult.ro pana la data de 28.09.2018.

Nota de informare

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679, care stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a acestora.

            S.C. MANAGER CONSULT SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J10/500/2003, cu sediul de implementare în Buzău, str. Mesteacănului nr 1- incinta Fundației pentru Tineret Buzău, tel: 0769.088.361,e-mail:marina_papuc@managerconsult.ro., are obligația și asigură protecția datelor cu caracter  personal pe care le prelucrează.

            Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate, on – line sau  la sediul societății, în contextul exprimării intenției de vă înscrie la programele de formare profesională aferente implementării proiectului “BOOK SUCCES – Adaptare la schimbare” POCU/227/3/8/117259 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

            Datele cu caracter personal colectate (nume și prenume, CNP, adresa, e-mail, număr de telefon, datele din actele de studii), sunt strict necesare realizării de evidențe specifice asociate înscrierii și participării la cursurile/seminariile organizate, precum și pentru eliberarea documentelor care atestă absolvirea acestora, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul formării profesionale.   

În conformitate cu obligațiile statuate de normele europene și naționale privind gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, datele cu caracter personal colectate vor fi stocate la sediul S.C. MANAGER CONSULT SRL pentru o perioadă de 4 ani, un set de copii ale acestora urmând a fi transmise către Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Uman Regiunea Sud-Est

În ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate, vă informăm că la nivelul MANAGER CONSULT SRL este implementat un  ansamblu de masuri de protecție (juridică, procedurală, fizică, a personalului  și INFOSEC), care asigură  securitatea informațiilor gestionate, și implicit, și a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentului (UE) nr.2016/679, dețineți și puteți exercita următoarele drepturi: dreptul de a fi informat în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, dreptul de acces a datelor prelucrate; dreptul la rectificarea sau completarea datelor caracter personal inexacte; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție.

Anunt selectie parteneri

Manager Consult SRL, anunta selectia pentru identificarea partenerilor si incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea conceperii si implementarii unui proiect cofinantat din FSE prin POCU 2014-2040, in regiunile mai putin dezvoltate Sud-Est si Sud Muntenia in cadrul:

Axei prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți;Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;

Perioada estimata de implementare max.18 luni.

Entitatile interesate se vor incadra in ghidul conditii specifice: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6

Nu fac obiectul selectarii ca partener:

-au datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;

-sunt implicate in litigii de orice natura;

-au interdictie de a aplica pe POCU.

Intentia se transmite prin e-mail la adresa :marina_papuc@yahoo.com pana la data de 12.02.2018.